Kázání 26. 12. 2016

kazatelka: Anna Lavická

Vstup: Bože, soudy své králi dej a spravedlnost svou synu královu, aby soudil lid tvůj v spravedlnosti a chudé tvé v pravosti. Smiluje se nad bídným a potřebným a duše nuzných spasí. Požehnaný Hospodin Bůh, Bůh Izraelský, kterýž sám činí divné věci. A požehnané jméno slávy jeho na věky. Budiž také naplněna slávou jeho všecka země. Amen i Amen. (Ž 72; 1-2;13,18.19) – Slovy žalmu 72. vás vítám o druhém svátku vánočním k bohoslužbám.
A milost našeho Pána Jezukrista a láska Boží ať je s námi se všemi. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 22.05.2017 v rubrice Kázání.

Ohlášky 21. 5. 2017

Čtení: Jr 31, 31-34 Sbírka: 2.873,-
Text: J 14, 15-21 Účast: 74/9
Písně: 618, 98, 675, 684, 699, 378
Kazatel: Jakub Keller

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Vítáme v tomto slavnostním shromáždění hosty i domácí. Všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Děkujeme seniorovi Jakubovi Kellerovi za službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 22.05.2017 v rubrice Ohlášky.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích

zve na přednášku

ThDr. Pavla Keřkovského

z Evangelické teologické fakulty UK v Praze

Českobratrské navazování na luterskou reformaci

Přednášku doprovodí výstavka knih o Martinu Lutherovi

a video o cestě kamionu připomínajícím reformaci po Evropě.

Modlitebna ČCE v Horním Jelení

Neděle 28. května 2017 ve 14 hodin

Tento příspěvek napsal/a dne 16.05.2017 v rubrice Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Ohlášky 14. 5. 2017

Čtení: J 10,1-16 Sbírka: 2.330,-
Text: Účast: 69/10
Písně: 98; 397 1-6,12-13; 482; 634; 583; 452
Kazatel: Anna Lavická

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Vítáme ve shromáždění hosty i domácí. Všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Děkujeme administrátorce Anně Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.05.2017 v rubrice Ohlášky.

Kázání 16.4.2017 neděle velikonoční

Text:Mk 16,6-7

Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily.  7 Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.'“

(celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.05.2017 v rubrice Kázání.

Kalendář květen 2017

KALENDÁŘ KVĚTEN 2017 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.05.2017 v rubrice Kalendář.

Kázání 30. 4. 2017

Bohoslužby, Pardubice, 30. 4. 2017, Jan 20,19-29

Neděle: Misericordias (3. Velikonoční)

Text: J 20:19-29

19 Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“  20 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.  21 Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.05.2017 v rubrice Kázání.

Ohlášky 30. 4. 2017

Čtení: Iz 54,4-10 Sbírka: 1 385 Kč
Text: J 20,19-29 Účast: 40/5
Písně: 98,1; 23; 344; 347,1-4,8; 672; 606
Kazatel: Ladislav Beneš

Děkujeme Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.05.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 23.4.2017

Čtení: Mk 14, 66-72 Sbírka: 2 403 Kč
Text: J 21, 9-17 Účast: 71/12
Písně: 346, 150, 688, 551, 662, 660
Kazatel: Michal Branda

Děkujeme Michalu Brandovi za službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.04.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 16.4.2017

Čtení: Mk 16, 1-8 Sbírka: 7 121 Kč
Text: Účast: 93/11
Písně: 117; 66; 660; 333; 336; 338; 341
Kazatel: Ladislav Beneš

Děkujeme Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách.

V 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.04.2017 v rubrice Ohlášky.