Kázání 11. září 2016

Text: Jr 1,4-10  Kazatel: František Plecháček

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky , znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 13.09.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 4. září 2016

Text: Mk 1,16-20; 2,13-17  Kazatel: František Plecháček

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.09.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 28. srpna 2016

Text: Mk 5,1-20  Kazatel: František Plecháček

Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.08.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 14. srpna 2016

Text: Mk 4,35-41  Kazatel: František Plecháček

Téhož dne večer jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu!“ Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 16.08.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 7. srpna 2016

Text: Kaz 11,1-6  Kazatel: Jean-Nicolas Fell

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže strom padne (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.08.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 31. července 2016

Text: Mk 4,26-34  Kazatel: František Plecháček

Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.08.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 24. července 2016

Text: Mk 4,21-25  Kazatel: František Plecháček

A řekl jim: „Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen? Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Kdo má (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.07.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 10. července 2016

Text: L 6,12-19  Kazatel: František Plecháček

V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.07.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 3. července 2016

Text: L 6,6-11  Kazatel: František Plecháček

V jinou sobotu vešel do synagógy a učil. Byl tam člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. Zákoníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravuje-li v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 05.07.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 26. června 2016

Text: L 5,1-11  Kazatel: Ladislav Beneš

Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 30.06.2016 v rubrice Kázání.