Kázání 10. dubna 2016

Text: Ez 34,1-2.10-23.30-31  Kazatel: Ladislav Beneš

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům: Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.04.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 3. dubna 2016

Text: L 24,13-35  Kazatel: František Plecháček

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 03.04.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 27. března 2016, Velikonoční neděle

Text: 1 K 15,12-22  Kazatel: František Plecháček

Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.03.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 25. března 2016, Velký pátek

Text: 1 K 1,18-25  Kazatel: František Plecháček

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ Kde jsou (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.03.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 20. března 2016, Květná neděle

Text: L 19,28-44  Kazatel: František Plecháček

Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 26.03.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 13. března 2016, 5. postní

_DSC0115Text: J 12,27-36  Kazatel: František Plecháček

„Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Z nebe zazněl hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.03.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 6. března 2016, 4. postní

34Text: L 9,51-56  Kazatel: František Plecháček

Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 09.03.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 28. února 2016, 3. postní

19Text: Mk 10,17-22  Kazatel: František Plecháček

Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 29.02.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 21. února 2016, 2. postní

IMGP6740Text: Mk 12,1-12  Kazatel: František Plecháček

Začal k nim mluvit v podobenstvích: „Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavěl strážní věž; pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 23.02.2016 v rubrice Kázání.

Kázání 14. února 2016, 1. postní

IMGP6741ctverecText: Da 6,11-19  Kazatel: Michal Branda

Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.02.2016 v rubrice Kázání.